Vedtægter

§ 1. Navn og Hjemsted.

 1. Foreningens navn er ”Liseleje & Omegns Motionsklub” evt. forkortet til LOMK.
 2. Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2. Formål.

 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til løb og motion, og at gøre det muligt for dens medlemmer at dyrke dette, samt at tilbyde folk et socialt samvær omkring disse aktiviteter.

§ 3. Optagelse af medlemmer.

 1. Medlemskab kan opnås af alle.
 2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
 3. Passivt medlemskab er for medlemmer der blot vil støtte klubben og omfatter medlemskab uden rettigheder. Passive medlemmer har adgang til klubbens arrangementer og generalforsamlingen dog uden stemmeret. Ved overgang til aktivt medlemskab indbetales differencen mellem kontingentet, fastsat ved seneste generalforsamling, for henholdsvis passivt og aktivt medlemskab.
 4. Bestyrelse og suppleanter betaler ikke kontingent.

§ 4. Eksklusion – udmeldelse.

 1. Medlemskab kan bringes til ophør, når der ikke er betalt kontingent, eller hvis man udviser en adfærd, som kan skade foreningen. Udelukkelse af sidstnævnte årsag kan medlemmet anke, og medlemmet kan få sin sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.
 2. Udmeldelse skal altid ske skriftligt til foreningens kasserer.

§ 5. Ordinær generalforsamling.

 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
 2. Indkaldelse sker ved annoncering på foreningens hjemmeside eller på et anerkendt socialt medie.
 3. Dagsordenen udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte, der har betalt kontingent. Ved kontingentrestance har man ikke stemmeret. Der kan således ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

§ 6. Dagsorden.

1. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4: Fastlæggelse af kontingent

5: Indkomne forslag

6: Valg af bestyrelse

7: Valg af suppleanter

8: Valg af revisor

9: Eventuelt.

§ 7. Dirigent.

 1. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der også beslutter, hvad der skal føres til protokols.
 2. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 3. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med § 5, stk. 1 og 2.
 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt af medlemmerne er kun gyldig, såfremt alle, der har underskrevet indkaldelsen er til stede, enten personligt eller ved fuldmagt.

§ 9. Bestyrelsen.                  

 1. Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne og består af formand, næstformand, kasserer, to menige medlemmer samt op til 3 suppleanter.
 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at formanden, og et menigt medlem vælges i ulige år, og næstformanden, kassereren og et menigt medlem vælges i lige år. Suppleanter vælges hvert år.
 3. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanterne ind i den rækkefølge, de er blevet valgt. Såfremt dette ikke er muligt supplerer bestyrelsen sig selv.
 4. Foreningens bestyrelse tegner klubben i alle henseender. Prokura har, alene eller i fællesskab, formand, næstformand og kasserer der er bemyndiget til, at disponere over foreningens midler blandt andet via elektroniske bankprodukter.

§ 10. Regnskab.

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1.1 – 31.12.
 2. Kontingentåret løber fra 1.1. – 31.12.
 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 4. Bestyrelsen skal tilsikre at den til enhver tid gældende regnskabsinstruks følges.

§ 11. Revisorer.

 1. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 revisor. Revisoren har til enhver tid adgang til regnskabet.

§ 12. Vedtægtsændringer.

 1. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede er for forslaget.

§ 13. Opløsning af klubben.

 1. Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer for forslaget.
 2. Eventuelle midler overgår ved opløsning af foreningen til et almennyttigt formål i Halsnæs Kommune.

Således vedtaget på generalforsamling d. 15. september 2021